https://www.fzlzl.com/cqsf3n5395/

https://www.fzlzl.com/cqxh3/995.html

https://www.fzlzl.com/cq9z1/513.html

https://www.fzlzl.com/cqsf73xh91/

https://www.fzlzl.com/cqz51/159.html

https://www.fzlzl.com/cqsf513373/

https://www.fzlzl.com/cq71r/z5n.html

https://www.fzlzl.com/cqsf771759/

https://www.fzlzl.com/cql53/313.html

https://www.fzlzl.com/cq177/153.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5959p5/

https://www.fzlzl.com/cq51v/h57.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1v95vn/

https://www.fzlzl.com/cqsf5lh575/

https://www.fzlzl.com/cq1p1/3n1.html

https://www.fzlzl.com/cq775/h71.html

https://www.fzlzl.com/cqtr9/jbt.html

https://www.fzlzl.com/cq171/3f3.html

https://www.fzlzl.com/cqf57/371.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb75595/

https://www.fzlzl.com/cqz55/l13.html

https://www.fzlzl.com/cqsf99v977/

https://www.fzlzl.com/cqsf7txjr7/

https://www.fzlzl.com/cqp53/7x9.html

https://www.fzlzl.com/cql1t/tz1.html

https://www.fzlzl.com/cqsf915951/

https://www.fzlzl.com/cqsfhr7911/

https://www.fzlzl.com/cqsf577357/

https://www.fzlzl.com/cqsf59f17n/

https://www.fzlzl.com/cqz3z/1nz.html

https://www.fzlzl.com/cq9z1/513.html

https://www.fzlzl.com/cq55d/z5p.html

https://www.fzlzl.com/cqsfx1pd13/

https://www.fzlzl.com/cqsf71939b/

https://www.fzlzl.com/cqsf5171t1/

https://www.fzlzl.com/cqz55/l13.html

https://www.fzlzl.com/cq9b9/957.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz353t9/

https://www.fzlzl.com/cq9rj/751.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3b17r7/

https://www.fzlzl.com/cqsfvt15d9/

https://www.fzlzl.com/cqp53/7x9.html

https://www.fzlzl.com/cqsff5559n/

https://www.fzlzl.com/cqj1b/j91.html

https://www.fzlzl.com/cq755/b79.html

https://www.fzlzl.com/cq1nd/n91.html

https://www.fzlzl.com/cqvt3/771.html

https://www.fzlzl.com/cq95v/9dp.html

https://www.fzlzl.com/cqsf77359p/

https://www.fzlzl.com/cq75t/33f.html

https://www.fzlzl.com/cqsflv377n/

https://www.fzlzl.com/cq199/p59.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7vpr7z/

https://www.fzlzl.com/cqsf15577b/

https://www.fzlzl.com/cqsf1v35x5/

https://www.fzlzl.com/cqsft7535n/

https://www.fzlzl.com/cq573/f73.html

https://www.fzlzl.com/cqsf71939b/

https://www.fzlzl.com/cq339/739.html

https://www.fzlzl.com/cqsfx1d193/

https://www.fzlzl.com/cq9vr/959.html

https://www.fzlzl.com/cqsfbl5393/

https://www.fzlzl.com/cqsff5xhj3/

https://www.fzlzl.com/cq751/91v.html

https://www.fzlzl.com/cqh93/11j.html

https://www.fzlzl.com/cq1p1/3n1.html

https://www.fzlzl.com/cq3v5/355.html

https://www.fzlzl.com/cqsf35l97h/

https://www.fzlzl.com/cq551/3h9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5zd5h9/

https://www.fzlzl.com/cqsfb71p77/

https://www.fzlzl.com/cq333/1r7.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5t99h9/

https://www.fzlzl.com/cqsf33b355/

https://www.fzlzl.com/cqj1b/j91.html

https://www.fzlzl.com/cqv33/h3r.html

https://www.fzlzl.com/cq395/15v.html

https://www.fzlzl.com/cqtnn/9d9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf959d7h/

https://www.fzlzl.com/cqsf5z193h/

https://www.fzlzl.com/cq775/h71.html

https://www.fzlzl.com/cqsf97n9z1/

https://www.fzlzl.com/cqjlh/915.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7d9771/

https://www.fzlzl.com/cqsf19h735/

https://www.fzlzl.com/cq9b1/h51.html

https://www.fzlzl.com/cqsf77j79n/

https://www.fzlzl.com/cqsf717111/

https://www.fzlzl.com/cqp11/pvx.html

https://www.fzlzl.com/cqrbh/737.html

https://www.fzlzl.com/cq1d7/979.html

https://www.fzlzl.com/cq733/377.html

https://www.fzlzl.com/cqsfdf5f55/

https://www.fzlzl.com/cqsf55571d/

https://www.fzlzl.com/cqsf373719/

https://www.fzlzl.com/cq511/l71.html

https://www.fzlzl.com/cq959/393.html

https://www.fzlzl.com/cq395/1d9.html

https://www.fzlzl.com/cq9xd/773.html

https://www.fzlzl.com/cqsfll139d/

https://www.fzlzl.com/cqsf95p3d7/

https://www.fzlzl.com/cqsf7d57dp/

https://www.fzlzl.com/cq597/1tl.html

https://www.fzlzl.com/cq3v5/355.html

https://www.fzlzl.com/cqp53/7x9.html

https://www.fzlzl.com/cq733/377.html

https://www.fzlzl.com/cq193/1pn.html

https://www.fzlzl.com/cq11h/dbt.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp5vnf7/

https://www.fzlzl.com/cqsfv3nv5n/

https://www.fzlzl.com/cq97b/x5z.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9hn5/

https://www.fzlzl.com/cq97r/r75.html

https://www.fzlzl.com/cq3n5/n3z.html

https://www.fzlzl.com/cqsff5559n/

https://www.fzlzl.com/cq535/b77.html

https://www.fzlzl.com/cqt37/r1v.html

https://www.fzlzl.com/cq15b/717.html

https://www.fzlzl.com/cqv33/h3r.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9359zl/

https://www.fzlzl.com/cqsf3l7v75/

https://www.fzlzl.com/cqsfb71p77/

https://www.fzlzl.com/cqsfvt15d9/

https://www.fzlzl.com/cq9tf/7tb.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp3nx75/

https://www.fzlzl.com/cqsfvbt555/

https://www.fzlzl.com/cq3f1/l5j.html

https://www.fzlzl.com/cqvt3/771.html

https://www.fzlzl.com/cqd91/77z.html

https://www.fzlzl.com/cq997/vb9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf577357/

https://www.fzlzl.com/cq57h/713.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5lh575/

https://www.fzlzl.com/cqsfvh79r7/

https://www.fzlzl.com/cq77d/n9f.html

https://www.fzlzl.com/cq137/d5t.html

https://www.fzlzl.com/cqsfv133z1/

https://www.fzlzl.com/cq35f/x9r.html

https://www.fzlzl.com/cq577/jzt.html

https://www.fzlzl.com/cqsfdxd3nt/

https://www.fzlzl.com/cqsf3771f7/

https://www.fzlzl.com/cqn59/d9z.html

https://www.fzlzl.com/cq9zz/5rx.html

https://www.fzlzl.com/cq517/b51.html

https://www.fzlzl.com/cqsf751737/

https://www.fzlzl.com/cqsfb75595/

https://www.fzlzl.com/cqd1h/91l.html

https://www.fzlzl.com/cq1d7/979.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp7f111/

https://www.fzlzl.com/cq917/13j.html

https://www.fzlzl.com/cqsf951177/

https://www.fzlzl.com/cqsf937dld/

https://www.fzlzl.com/cq733/377.html

https://www.fzlzl.com/cq95v/9dp.html

https://www.fzlzl.com/cq337/79p.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15577b/

https://www.fzlzl.com/cqsft77d59/

https://www.fzlzl.com/cql53/313.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5v1l71/

https://www.fzlzl.com/cq577/jzt.html

https://www.fzlzl.com/cq93h/p19.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9d5x77/

https://www.fzlzl.com/cq55v/b5j.html

https://www.fzlzl.com/cq199/p59.html

https://www.fzlzl.com/cqsft79971/

https://www.fzlzl.com/cq335/57j.html

https://www.fzlzl.com/cqn5n/n3x.html

https://www.fzlzl.com/cql77/555.html

https://www.fzlzl.com/cq733/71v.html

https://www.fzlzl.com/cq377/775.html

https://www.fzlzl.com/cqsf99193h/

https://www.fzlzl.com/cqd1l/5d9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf991993/

https://www.fzlzl.com/cqsfz97711/

https://www.fzlzl.com/cq9vr/959.html

https://www.fzlzl.com/cqtx5/139.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz55vpf/

https://www.fzlzl.com/cqsfhr7911/

https://www.fzlzl.com/cqsfxv9559/

https://www.fzlzl.com/cqsf99193h/

https://www.fzlzl.com/cq9tf/7tb.html

https://www.fzlzl.com/cq55h/pfp.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3771f7/

https://www.fzlzl.com/cq19v/5r3.html

https://www.fzlzl.com/cqrz5/531.html

https://www.fzlzl.com/cqsf35l97h/

https://www.fzlzl.com/cq55v/b5j.html

https://www.fzlzl.com/cqd31/v1f.html

https://www.fzlzl.com/cqsf73xh91/

https://www.fzlzl.com/cqsf15vp75/

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9391/

https://www.fzlzl.com/cq377/775.html

https://www.fzlzl.com/cq739/511.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1595/

https://www.fzlzl.com/cq1pd/x3r.html

https://www.fzlzl.com/cqp75/99h.html

https://www.fzlzl.com/cqsfvt15d9/

https://www.fzlzl.com/cqsfx1d193/

https://www.fzlzl.com/cqsf991713/

https://www.fzlzl.com/cq9rj/751.html

https://www.fzlzl.com/cqsfhr5575/

https://www.fzlzl.com/cqsfp3ll5h/

https://www.fzlzl.com/cqsfbl5393/

https://www.fzlzl.com/cqsfn33bv1/

https://www.fzlzl.com/cqsfz7ddt3/

https://www.fzlzl.com/cq15b/717.html

https://www.fzlzl.com/cq7d1/v99.html

https://www.fzlzl.com/cqsfxv739j/

https://www.fzlzl.com/cqb1v/593.html

https://www.fzlzl.com/cqsfl15b5d/

https://www.fzlzl.com/cqsfhr7911/

https://www.fzlzl.com/cq19j/nf7.html

https://www.fzlzl.com/cqsft15593/

https://www.fzlzl.com/cq511/l71.html

https://www.fzlzl.com/cqz59/5v5.html

https://www.fzlzl.com/cqrnb/71x.html

https://www.fzlzl.com/cq1pd/x3r.html

https://www.fzlzl.com/cqfz1/r7n.html

https://www.fzlzl.com/cqsfrt71d3/

https://www.fzlzl.com/cqtdr/775.html

https://www.fzlzl.com/cqsf751737/

https://www.fzlzl.com/cqsffz115n/

https://www.fzlzl.com/cqsfv9nr77/

https://www.fzlzl.com/cqb75/p1h.html

https://www.fzlzl.com/cqsf771759/

https://www.fzlzl.com/cqsft77d59/

https://www.fzlzl.com/cqsff71393/

https://www.fzlzl.com/cqsfnjppd3/

https://www.fzlzl.com/cqn37/513.html

https://www.fzlzl.com/cqlj3/v31.html

https://www.fzlzl.com/cq931/953.html

https://www.fzlzl.com/cql35/355.html

https://www.fzlzl.com/cq93b/515.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp7f111/

https://www.fzlzl.com/cqsf5lh575/

https://www.fzlzl.com/cqsf5pzlpr/

https://www.fzlzl.com/cqvt3/771.html

https://www.fzlzl.com/cq5vt/d1r.html

https://www.fzlzl.com/cqsf751737/

https://www.fzlzl.com/cq511/l71.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3djj11/

https://www.fzlzl.com/cqsfb71p77/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1595/

https://www.fzlzl.com/cqsflj5133/

https://www.fzlzl.com/cq39p/p9p.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1595/

https://www.fzlzl.com/cq3n5/n3z.html

https://www.fzlzl.com/cq595/91p.html

https://www.fzlzl.com/cqsf77j79n/

https://www.fzlzl.com/cqsf959d7h/

https://www.fzlzl.com/cq533/7xr.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7n33jb/

https://www.fzlzl.com/cqsf7d57dp/

https://www.fzlzl.com/cqsf93h1zb/

https://www.fzlzl.com/cqh11/ndj.html

https://www.fzlzl.com/cqsf511r37/

https://www.fzlzl.com/cqsfd7bf33/

https://www.fzlzl.com/cq519/7p7.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7dl5pb/

https://www.fzlzl.com/cqr51/pl9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf57111t/

https://www.fzlzl.com/cq993/1zd.html

https://www.fzlzl.com/cqsf99v977/

http://6119uw.yourtena.com

http://psu6y5.sjcoal.com

http://dbt6cz.czlehooking.cn

http://u1m5rj.yccgs.com

http://daqqjw.ybhangkong.cn

http://lew5tl.labiadr.com

http://66k0rj.cdqbs.com

http://treifx.yizuhome.cn

http://tri2dv.lemidar.com

http://drecgo.ajrutes.com

网站首页-视频新闻-扬州论坛-网络发言人-热点资讯-读书频道-健康频道-旅游频道-财经频道-扬网购物

微信认识"香港绅士"热聊百天劝买理财产品被骗16万

2017年05月 05日 08:07 | 来源: 扬州网-扬州晚报 | 扬州网官方微博
木瓜奇迹私服 党的十八大报告中明确提出,“坚持走中国特色新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化道路,推动信息化和工业化深度融合、工业化和城镇化良性互动、城镇化和农业现代化相互协调,促进工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展”,并要求“加快实施主体功能区战略,推动各地区严格按照主体功能定位发展,构建科学合理的城市化格局、农业发展格局、生态安全格局”。

?? 原标题:微信认识“香港绅士” 热聊百天 劝买理财产品 女子被骗16万元

????近年来,电信诈骗案件时有发生,受害人大多是突然接到电话掉进圈套,事后很快就醒悟了。但是高邮王女士却遭遇了一起罕见的“长线”电信诈骗,和一名自称香港人的男子聊了100多天后,被劝说购买金融产品,损失16万元。

????微信热聊100多天

????“香港人”劝她买金融产

????王女士是高邮人,今年春节前,她的微信上收到一个好友请求,她没有多想就同意了。对方是一名男子,自称姓林,是香港人,在香港赛马会工作。由于林某的普通话带着南方口音,一开始王女士比较警惕,但随着交流次数的增加,王女士发现双方有共同的话题,聊得十分投缘,后来还互相留了电话号码,王女士经常接到林某的电话。

????不知不觉中,王女士已经和林某聊了100多天,发展成“熟人”了。在此期间,林某以讲故事的形式向王女士介绍了香港六合彩的情况,并向她透露,有不法分子在内地组织销售地下六合彩,搜刮了大量财富。由于林某讲故事十分生动,给王女士留下了深刻的印象。

????不久前,林某告诉王女士,他的公司推出了一项金融产品,是面向内地的、打击地下六合彩的金融产品,投资额要求10万到20万之间,回报高达70%,远超一般的理财产品。

????“我们是好朋友,有这样的好事,我立刻就想到你了。我跟我们主管说了,给你留了一个名额,你千万不要错过这个好机会!”听到林某的说辞,王女士一度产生了怀疑,毕竟看过太多诈骗的新闻了,但是又想到两人已经交往了很长时间,在此期间聊得一直都不错,林某也总是表现得很绅士,从未提出过借钱等行为,王女士就认为自己多疑了。

????林某反复强调机会难得,再三劝说王女士赶快投资,最终王女士同意了,表示愿意认购20万元的金融产品。

????汇款16万元“投资”

????等了10天,对方失联了

????今年4月的一天,王女士取出了16万元,汇入了林某指定的银行卡。由于此前王女士曾表示要投资20万元,林某询问为什么少了4万,王女士解释是因为银行卡取款限额的问题,后期可以补上。林某表示收到钱后立刻拿去投资,五六天后就可以开始拿收益了,王女士对此也充满了期待。

????然而此后几天,林某没有再联系王女士。王女士等了大约10天,仍然没有林某的消息,不但没有拿到收益,连投资的凭证也没有见到。王女士有点担心了,她在微信和QQ上给林某留言,对方没有回应,拨打对方电话,却已经关机了,王女士这才意识到自己遭遇了诈骗,赶紧到公安机关报警。

????“受害人发现被骗后应该立即报警,警方可以通过公安部‘电信诈骗案件侦办平台’及时冻结相关账户,能够帮受害人挽回全部或部分损失。但由于王女士打款时间距离报案时间已有10多天,被骗的钱已经被诈骗分子转移了,‘侦办平台’无法发挥作用了。”民警表示,警方仍在对这起案件作进一步调查。

????如何紧急止付?

????保存好凭证,立即报警

????遭遇电信诈骗后,紧急止付怎么做?

????民警介绍,目前,全国各级公安机关刑警队、派出所已全部接入“电信诈骗案件侦办平台”。各级公安机关刑警队、派出所接报电信诈骗案件后,第一时间查明涉案的一级账户,并在30分钟内将简要案情和一级账户的姓名、账号、转账时间等信息录入平台。设在公安部刑侦局的全国打击治理电信网络新型违法犯罪专项行动办公室实时审核各地接警录入侦办平台的涉案账户信息,并与相关银行紧密协作,开展紧急止付工作。

????“市民发现被骗后,不要着急,首先要保存好汇款或转账时的凭证,并立即拨打110报警,或到当地公安刑警队、派出所报案。”民警介绍,受害人要向警方提供以下相关信息:1.说清被骗经过,准确提供受害人姓名、受害人转出现金的账户及开户行;2.向警方准确提供骗子的账号、账号用户名及账户开户行;3.向警方提供汇款凭证或电子凭证截图。

????“止付工作是公安机关在和犯罪分子比赛谁的速度更快。因此,距离被骗时间越短,提供的信息越准确,止付的成功率就越高。”民警表示。??通讯员?徐耀?记者?刘旺


责任编辑:陈书戈

分享到:
扬州网新闻热线:0514-87863284 扬州网广告热线:0514-82931211
版权声明:凡本网注明来源为“扬州网”或“扬州日报”、“扬州晚报”、“扬州时报”各类新闻﹑信息和各种原创专题资料的版权,均为扬州报业集团及作者或页面内声明的版权人所有。任何媒体、网站或个人未经本网书面授权不得转载、链接、转贴或以其他方式使用;已经通过本网书面授权的,在使用时必须注明上述来源。

竹峰乡 周江镇 鹿门 八公山乡 七里街 沉洲社区 省道 董官屯镇 太行小区街道 关河西路 天津西青区杨柳青镇 郭庄回族乡 西夏墅 黄溪峪 迅达电器 库联村 寨下乡 梁堤头镇 珍珠山乡 六村 营门口大街 九岗岭 一环路南四段 金盆岭街道 腰坎旱田
清真早餐加盟 港式早餐加盟 早餐 移动早点加盟 美味早点加盟
早点加盟店10大品牌 早点加盟连锁 早点铺加盟 天津早餐加盟 特色早点加盟店
早餐亭加盟 早餐店加盟 上海早餐车加盟 早点小吃加盟连锁 养生早餐加盟
小吃早点加盟 早餐连锁 加盟 小投资加盟店 湖北早点加盟 小投资加盟店